คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์
ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

นายอุดม สมพร้อม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นางสาววรัทยา มีสิทธิ์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายประภัสสร์ อินทรประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวินัย สิงห์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นางวนิดา เอี่ยมสะอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย และประเมินผล

นายบุญลือ คชเสนีย์
ผู้ทรงงคุณวุฒิด้านศานา ศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ