หน่วยตรวจสอบภายใน

นายอภิเชษฐ์ วันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุวรรณา ภิญโญลาภเกษม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน