หน่วยตรวจสอบภายใน

นายอภิเชษฐ์ วันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสงิม พงษ์สระพัง
ครูโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวทิพย์รดา คุ้มทรัพย์
ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์
ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน