หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุวรรณา ภิญโญลาภเกษม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน