กลุ่มกฏหมายและคดี

นายสุรินทร์ บุญทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายศิวาณัฏฐ์ จิรภาสวุฒิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ นิติกร

นายวชิระ อาจเอื้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ ปฏิบัติหน้าที่ นิติกร

นางสาวจิระภา ทอนศรี
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปฎิบัติหน้าที่นิติกร