กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายวีระพล เหล็กดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา

นายปองพล ชาติชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดธรรมจริยาภิรมย์ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ครูโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวณิชากร ศรีอ่อนโพธิ์
ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา

นางสาวธัญญรัศม์ ฤาชา
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา