กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น)