กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางจุฑารัตน์ อินทะแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นายพงศธร ลิมปาวิภากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นายชัชชัย รชตะนันท์
ครูโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นายมาโนช บุญเจริญ
ครูโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิริพร พ่วงพิศ
ครูโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ์
ครูโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวขนิษฐา พึ่งนุชษา
ครูโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิลาวรรณ สกุลแก้ว
ครูโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล

นางวรรณี ทัฬหกิจ
ครูโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล