กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นายมานะ อ้อยสนามไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางณรินทร น้อยพิทักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิชญ์ฌาพัทร์ รุ่งอาภาภรณ์
ครูโรงเรียนสกลวิสุทธิ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นายอภิวัฒน์ ไชยรินทร์
ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวผจงพร ด้วงสัตย์ธรรม
ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิ
ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางจันทร์กรา บัวจง
ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปิยมาศ ปันพร
ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอาทิตยา นาถมทอง
นักทรัพยากรบุคคล