กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอุดม สมพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายรัชระ หวายฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสายธวา อาบรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี

นายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสายทิพย์ ทองเนียม
ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววรลักษณ์ สนพลาย
ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี

นายณัฎฐกร ทองมีสี
ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนันทศรี ปานเทพ
ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐนรี มีจันทร์
นักวิชาการพัสดุ

นายสิรภพ แท่นวิทยานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภากรณ์ จินดาฟอง
นักวิชาการเงินและบัญชี