กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวทัศนา จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

นางสุชาดา นิลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฏฐ์วิภา สุริยันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสราวุธ วงษ์จู
รองผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธันว์ ขำทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววิมพ์ณิชา สุริยันต์
ครูโรงเรียนถาวรานุกูล ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวมณฑารพ สิงโตเกษม
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์
ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสกล ชุนถนอม
ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย
ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์
ครูโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางจงจินต์ จันทรโก๊ะ
ครูโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศุภลักษณ์ พาระพงษ์
ครูโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์