กลุ่มนโยบายและแผน

นางวิไล ออกกิจวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสุภาพร กอบัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางศรีโสฬส รชตะนันท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชญาชล ไม่น้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดรุณนภา ดอนเจดีย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรสริน แก้วไทรโพธิ์
ครูโรงเรียนถาวรานุกูล ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน