กลุ่มอำนวยการ

นางรำไพ ลือความดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพม.สคสส

นางปนัดดา คุณะวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเมสิณี ชิดปราง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพม.สคสส

นฤพันธ์ ทวีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสพม.สคสส

นางสาวรัญจวน นวลดี
แม่บ้าน สพม.สคสส