กลุ่มอำนวยการ

นางรำไพ ลือความดี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางปนัดดา คุณะวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปริศณา ครรชิตชัยวาร
นักจัดการงานทั่วไป

นฤพันธ์ ทวีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสพม.สคสส

นายธีรกฤษณ์ ศิริพงษ์เวคิน
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวรัญจวน นวลดี
แม่บ้าน สพม.สคสส