จดหมายข่าว
การขับเคลือน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ (อ่าน 895) 13 ธ.ค. 64
การขับเคลือน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ (อ่าน 591) 13 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 (อ่าน 709) 13 ธ.ค. 64
การเรียนแบบ Onsite สู่ห้องเรียนสัปดาห์ที่สอง โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ (อ่าน 641) 11 พ.ย. 64
นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล ผู้บริหาร คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนักเรียนที่ขอรับพระราชทานทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช (อ่าน 1224) 04 พ.ย. 64
นายพิษณุ สุขนิติ ผู้อำนวยการโรงเยนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ นำทีมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 406) 01 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ได้รับตรวจคัดกรอง หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (อ่าน 826) 01 พ.ย. 64
นางสุชาดา นิลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวรห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องเรียน และห้องสมุด โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางนกแขวก (อ่าน 426) 31 ต.ค. 64
นางสุขาตา นิลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการฉีดล้างทำความสะอาดโรงอาหาร สนาม และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวร ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องเรียน และห้องสมุด โดยได้รับ (อ่าน 620) 31 ต.ค. 64
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอัมพวา ร่วมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นถนน พื้นผิวสัมผัส และอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) พร้อมทั้งฉี (อ่าน 322) 29 ต.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรี (อ่าน 284) 29 ต.ค. 64
กุศลวิทยา โรงเรียนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (อ่าน 669) 15 ก.ย. 64
โรงเรียนกุศลวิทยา ร่วมกิจกรรมนำเสนอ ผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง (อ่าน 466) 25 ส.ค. 64
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต (อ่าน 727) 24 มิ.ย. 64
นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาคร เข้าเฝ้าถวายรายงานการจัดงาน 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 448) 24 มิ.ย. 64
อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตรวจแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) (อ่าน 453) 12 มิ.ย. 64
"เลิกสูบ คุณทำได้" โรงเรียนปลอดภัย เขตพื้นที่ปลอดภัย ร่วมใจต้านภัยบุหรี่ มอบสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 547) 26 พ.ค. 64
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สคสส (อ่าน 416) 25 พ.ค. 64
โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. (อ่าน 431) 14 พ.ค. 64
จดหมายข่าวโรงเรียนกุศลวิทยา (อ่าน 468) 28 เม.ย. 64
จดหมายข่าวโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย (อ่าน 889) 26 เม.ย. 64