ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม” (อ่าน 144) 23 พ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ อย.น้อย ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 175) 07 พ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนกระทุ่มแบน (อ่าน 172) 04 พ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน (อ่าน 181) 04 พ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 232) 04 พ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 191) 31 ต.ค. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 203) 26 ต.ค. 65
การพัฒนาทัศนคติ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดย นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 773) 25 มิ.ย. 64
การเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนงานอย.น้อยระดับประเทศในปีแห่งการต่อสู้กับโควิด 19 ของชมรมอย.น้อยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (อ่าน 1093) 04 เม.ย. 64
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศ​จังหวัดสมุทรสงคราม​ ประจำปี​ 2564​ (อ่าน 760) 01 เม.ย. 64
ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจในกิจการลูกเสือ ฝึกอบรมในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 818) 30 มี.ค. 64
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญา​พื้นบ้านภาคกลาง​โดยประยุกต์​ใช้ศาสตร์​พระราชาเพื่อการเรียน​รู้ตลอดชีวิต​ ด้วยระบบเทคโนโลยี​ดิจิทัล​ พื้นที่จังหวัดสมุทร​สงคราม​ (อ่าน 657) 30 มี.ค. 64
พิธีมอบสนามฟุตบอลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงคราม (อ่าน 1045) 29 มี.ค. 64
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน “รางวัลสภานักเรียน ระดับ สพฐ.” (อ่าน 685) 23 มี.ค. 64