ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวอรประภา รัตนปัญญา นักวิชาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (อ่าน 8) 26 ก.ย. 65
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนว (อ่าน 7) 26 ก.ย. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพย (อ่าน 5) 26 ก.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวธัญญรัศม์ ฤๅชา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เข้าร่วมตรวจประเมินกิจกรรม (อ่าน 4) 22 ก.ย. 65
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวอรประภา รัตนปัญญา นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (โต๊ะข่าว) ณ ห้องประชุมท่าจีน ( (อ่าน 19) 21 ก.ย. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตา (อ่าน 14) 21 ก.ย. 65
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯสัญจร” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำ (อ่าน 15) 20 ก.ย. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมนานาจิตตัง (อ่าน 12) 20 ก.ย. 65
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ (อ่าน 15) 19 ก.ย. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จัดงาน "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรส (อ่าน 36) 15 ก.ย. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตำบล มหาชัย อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร ณ ห้อง (อ่าน 18) 14 ก.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรีย (อ่าน 27) 10 ก.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางพัชรี วงศ์เสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึ (อ่าน 21) 06 ก.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวอรประภา รัตนปัญญา นักวิชาการศึกษา ร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ (อ่าน 17) 06 ก.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรม (อ่าน 15) 06 ก.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรม (อ่าน 58) 05 ก.ย. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการขับเคลื่อน การพัฒนาการ (อ่าน 6) 03 ก.ย. 65
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประ (อ่าน 43) 02 ก.ย. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประ (อ่าน 39) 02 ก.ย. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (อ่าน 39) 02 ก.ย. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสุชาดา หัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานและประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการแสงนำใจไทย ทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป (อ่าน 64) 01 ก.ย. 65
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางรำไพ ลือความดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย - จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสาน ตำนานมังกร ๒๕๖ (อ่าน 43) 01 ก.ย. 65
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวสุภากรณ์ จินดาฟอง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและตรวจสอบรายงานการเงินตามระบบการประเมินคุณภาพ การบัญชี ภาครัฐในบทบาทหน้าท (อ่าน 8) 01 ก.ย. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมงานโครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้แ (อ่าน 34) 31 ส.ค. 65
เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คัดเลือกนักเรี (อ่าน 34) 30 ส.ค. 65
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ และดร.ดำรงค์ รอดสิน ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อตฺตา หิ (อ่าน 37) 30 ส.ค. 65
เวลา ๑๖.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอิ้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะกรรมการบริหารอัต (อ่าน 39) 29 ส.ค. 65
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม รับการประเมินจากคณะกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงา (อ่าน 39) 29 ส.ค. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุม คัดเลือกระบบด (อ่าน 64) 29 ส.ค. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวธัญญรัศม์ ฤๅชา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดสมุทร (อ่าน 39) 29 ส.ค. 65