ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ดีเด่น เนื่องในวันครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประ (อ่าน 14) 28 ม.ค. 65
ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมแสดงความยินดีและรับนโยบายจาก นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำน (อ่าน 7) 27 ม.ค. 65
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมรับชมข่าวสพฐ.ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 12) 26 ม.ค. 65
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๖๕ เวลา 11.30 น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร (อ่าน 11) 25 ม.ค. 65
ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๕ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและปร (อ่าน 9) 21 ม.ค. 65
ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร นางสาวกัณฐมณี เรืองรัตน์ และนางฐญาพร สังขรัตน์ ตำแหน่งครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร เข้าร่วมการอบรมเ (อ่าน 8) 21 ม.ค. 65
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๖๕ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมรับชมข่าวสพฐ.ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 29) 19 ม.ค. 65
ในวันที่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน 904 ณ จังหวัดสมุทรสาคร (อ่าน 19) 17 ม.ค. 65
ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และการทำ MOU ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร (อ่าน 51) 13 ม.ค. 65
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมรับชมข่าวสพฐ.ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 23) 12 ม.ค. 65
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นคณะกรรมการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวณรินทร น้อยพิทักษ์ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ (อ่าน 49) 07 ม.ค. 65
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมรับชมข่าวสพฐ.ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 23) 29 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน 904 ณ วัดน้อยนางหงษ์ ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (อ่าน 46) 28 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรพี่เลี้ยง การใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ณ ห้องประชุมไกรทองโรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. (อ่าน 60) 20 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมสรุปข้อมูลเตรียมการจัดตั้ง งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การ (อ่าน 45) 17 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 53) 16 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ผ่ (อ่าน 83) 16 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมรับชมข่าวสพฐ.ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 38) 15 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ และนางสาวธัญญรัศม์ ฤาชา เข้ารับนโยบายการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิกา (อ่าน 35) 14 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ และนางสาวธัญญรัศม์ ฤาชา เข้ารับนโยบายการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษ (อ่าน 44) 13 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมรับชมข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 54) 08 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มาต้อนรับอาจาร์ยและนักศึกษาฝึกประสปการ์ณวิชาชีพ(ปริญญาเอก) ของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเข้ามารายงานตัวในการฝึกประสปการ์รวิชาชีพ จำนวน 45 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สม (อ่าน 90) 02 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมรับชมข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 46) 01 ธ.ค. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม ๔๒ ให้แก่โรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 11 โรงเรียน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย เป็นประธานในพิธี (อ่าน 157) 26 พ.ย. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 68) 21 พ.ย. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมายนายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร เข้าร่วมหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครฯ (อ่าน 103) 11 พ.ย. 64
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเตอะวัน จังหวัดบึงกาฬ (อ่าน 113) 11 พ.ย. 64
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (อ่าน 150) 09 พ.ย. 64
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (อ่าน 99) 08 พ.ย. 64
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ ๒ (อ่าน 125) 04 พ.ย. 64