026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2564
2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
    2.1 คู่มือผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
    2.2 คู่มือผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
    3.1 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
    3.2 สรุปการลาของข้าราชการครู