014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน