กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ

4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์

5. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย