กลุ่มอำนวยการ
อำนาจหน้าที่

1. ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

4. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

6. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

7. ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

8. ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย